Z okazji  XV-lecia instytucji Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce Rzecznik oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej organizują 16 listopada konferencję, która ma zainicjować debatę poświęconą problematyce podmiotów świadczących usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, która stanie się płaszczyzną wymiany poglądów, wskazania kierunków rozwiązań legislacyjnych, co przekładać się będzie na rozwój całego rynku
Wyjątkowo dynamicznie rozwijające się w ostatnich latach podmioty – kancelarie i doradcy specjalizujący się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych stanowią coraz istotniejszy i jak pokazuje praktyka potrzebny poszkodowanym element funkcjonowania polskiego rynku ubezpieczeniowego. Mają one jednocześnie coraz szerszy wpływ zarówno na osiągane wyniki finansowe szczególnie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, jak i poprawę świadomości prawnej i odszkodowawczej polskiego społeczeństwa. Z drugiej strony prowadzona przez nie działalność, szczególnie na etapie akwizycji, ujawnia szereg niepokojących, a w niektórych przypadkach patologicznych zjawisk, co otwiera dyskusje nad koniecznością ujęcia jej w ramy prawne.

Rzecznik Ubezpieczonych oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej pragną zainicjować przekrojową debatę poświęconą problematyce podmiotów świadczących usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, która stanie się płaszczyzną wymiany poglądów, omówienia występujących w praktyce problemów, wskazania postulowanych kierunków rozwiązań legislacyjnych, co w przyszłości przekładać się będzie na zrównoważony rozwój całego rynku, a być może na szerszą niż dotychczas współpracę branży ubezpieczeniowej z odszkodowawczą.

Okazją do takiego spotkania jest Konferencja z okazji XV – lecia instytucji Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce pt.

„Kancelarie i doradcy odszkodowawczy”

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, nauki, samorządów gospodarczych kancelarii i doradców odszkodowawczych, zakładów ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, mediów oraz organizacji konsumenckich.

Oczekujemy, że podczas konferencji reprezentanci zainteresowanych niniejszą problematyką podmiotów, ukażą nurtujące ich kwestie, z którymi spotykają się w związku z realizowanymi zadaniami, a jednocześnie odnoszącymi się do problematyki dochodzenia roszczeń realizowanymi przez kancelarie i doradców odszkodowawczych. Jesteśmy również zdania, że owocem planowanej konferencji będzie wytyczenie celów i kierunków, które pozwoliłyby w przyszłości wyeliminować z obrotu rodzące wątpliwości zjawiska. Oczekujemy, że weźmiecie Państwo udział w tym spotkaniu, dzieląc się jednocześnie swoimi poglądami na omawiane podczas konferencji zagadnienia.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej „A” w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa, w godzinach 9.15 – 16.40

Poniżej prezentujemy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej)

+ program

http://www.rzu.gov.pl/files/2918__2017_____Kancelarie_i_doradcy_odszkodowawczy________konferencja_Rzecznika_Ubezpieczonych_i_Fundacji_Edukacji_Ubezpieczeniowej_.pdf