dziewczynkaW dniu 16 lutego 2010r w trakcie śniadania dla uczestników półkolonii, w momencie nalewania herbaty pękł dzbanek,a cała zawartość wrzącego napoju wylała się na podopieczną. Dziewczynka przewieziona do szpitala, gdzie rozpoznano rozległe oparzenia II i III stopnia. Ich konsekwencją były ciężkie i rozlegle uszkodzenia ciała. Dziecko było kilkukrotnie hospitalizowane i poddawana bardzo bolesnym zabiegom.Do dnia dzisiejszego kontynuje leczenie i poddawane jest regularnej rehabilitacji,a w przyszłości będzie wymagało dalszych zabiegów usuwania blizn.

Obrażenia jakich doznała dziewczynka spowodowały u niej długotrwały uszczerbek na zdrowiu, odpowiednio 60% ( biegły chirurg), 20% ( biegły ortopeda) i 36% ( biegły chirurg plastyk ). W ocenie Sądu ustalone w sprawie okoliczności przemawiają za przyznaniem zadośćuczynienia w wysokości 350.000 zł  (wnoszono 500tys zł ) . W uzasadnieniu  możemy przeczytać : „Określając wysokość zadośćuczynienia Sąd miał na względzie wiek poszkodowanej, rodzaj obrażeń, długotrwałe wielomiesięczne obarczone cierpieniem leczenie szpitalne, trwałe wyłączenie powódki z pełnej aktywności fizycznej. Poza tym ustalając wysokość zadośćuczynienia Sąd uznał, iż powinno ono rekompensować nie tylko cierpienia fizyczne i psychiczne te już doznane, ale i te, które zapewne wystąpią w przyszłości. Nadto jak wskazano już powyżej zdrowie jest dobrem szczególnie cennym i przyjmowanie stosunkowo umiarkowanych kwot zadośćuczynienia może prowadzić do jego deprecjacji”.
Poza zadośćuczynieniem zasądzono kwotę 24.909,19zł jako odszkodowanie oraz kwotę 16.512zł z tytułu zwiększonych dotychczasowych potrzeb i dalszych po 1.376 zł miesięcznie. Zobowiązanym solidarnie do zapłaty jest Gmina K i S.Stowarzyszenie, które zorganizowało półkolonię. Wyrok nie jest prawomocny.