Dane Rzecznika Ubezpieczonych

W  I kwartale 2011 roku Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 3830 pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych napływały zarówno bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia  (3011 spraw tj. 78,6%), jak też za pośrednictwem innych podmiotów (819 spraw – 21,4%)

W przedstawianym okresie sprawozdawczym  – podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 2160 skarg (56,4%). Wśród nich najwięcej spraw odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 1250 skarg (32,6%), oraz składki ubezpieczeniowe (466 skarg tj. 12,2%), gdzie ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Drugie miejsce z uwagi na liczbę, zajmowały skargi dotyczące ubezpieczeń na życie – łącznie 520 skarg, co stanowiło 13,6% wszystkich spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, które w tym okresie wpłynęły do Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

Kolejne miejsce pod względem liczby skarg zajmowały sprawy odnoszące się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  – 369 skarg (9,6%), w tym m.in. OC z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia, OC przedsiębiorstwa, OC w życiu prywatnym, OC z tytułu wykonywania zawodu oraz OC przewoźnika.

Następna grupa skarg w przedstawianym okresie sprawozdawczym zawierała zarzuty odnoszące się do  ubezpieczenia mienia na wypadek kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych – 354 skargi (9,2%). Znaczna liczba tych spraw odnosiła się do nieprawidłowości w działaniach zakładów ubezpieczeń w sprawie likwidacji szkód spowodowanych powodzią,  silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami atmosferycznymi.

Kolejna grupa skarg dotyczyła ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – łącznie 68 spraw (1,8%),  w tym skarg odnoszących się do  ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych  wypadków młodzieży szkolnej  – 12 (0,3%).

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych