Obiecujące porozumienie PIO z SGGW

W dniu 12 03 2012r. w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedstawiciele Polskiej Izby Odszkodowań w osobach Pani Prezes Beaty Karwackiej oraz Pana Wice Prezesa Andrzeja Keslinga spotkali się w się osobami reprezentującymi uczelnię : Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, dr hab. Alina Daniłowska Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Prof. dr hab. Irena Jędrzejczak – Kierownik Zakładu Rynków Finansowych. Prezes PIO Pani Beata Karwacka odebrała podczas spotkania podpisane przez Rektora SGGW Pana Prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego porozumienie o współpracy między uczelnią a PIO z rąk Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Warto przy tym odnotować najistotniejsze zapisy przedmiotowej umowy, wśród których znalazły się :

1. Prowadzenie badań i analiz ilościowych oraz jakościowych rynku ubezpieczeniowego i rynku odszkodowań w Polsce i za granicą,

2. Powoływania zespołów eksperckich w celu rozwiązywania aktualnych problemów branży odszkodowawczej,

3. Publikowania na wspólnym portalu najważniejszych informacji zawodowych i naukowych w zakresie badań rynku ubezpieczeniowego i rynku odszkodowań, wymiana doświadczeń na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania informacji o odszkodowaniach i innych świadczeniach z tytułu wykonywania umowy ubezpieczania.

4. Wymiana informacji i doświadczeń

Spotkanie miało charakter uroczysty a jego tematem było ponadto przygotowanie  planów będących konkretyzacją przedmiotowych zapisów.

Ustalono iż nastąpią wspólne działania:

1. Strony postanowiły zorganizować pod koniec 2012 r. wspólną konferencję dotycząca rynku odszkodowań, której owocem będzie wydanie publikacji . Warto również nadmienić, iż będzie to pierwsza w naszym kraju tak prestiżowa konferencja poświęcona temu zagadnieniu w całości.

2. Uczestnicy są zgodni, iż długofalowym celem współpracy powinno być wdrożenie kształcenia na SGGW na poziomie podyplomowym  o  tematyce likwidacji szkód.

3. Polska Izba Odszkodowań w zakresie swych kompetencji podejmie działania w celu zgromadzenia materiału badawczego do nowo powstającej publikacji pani Prof. Ireny Jędrzejczyk w całości poświęconej problematyce rynku odszkodowań.

źródło: PIO