Opłaca się dochodzić roszczeń z tytułu wypadków przy pracy

Jeśli pracodawca nie chce uznać zdarzenia za wypadek przy pracy i np. nie sporządził protokołu powypadkowego, poszkodowany może złożyć pozew do sądu pracy o ustalenie tego faktu.

W firmie miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego pracownik poniósł obrażenia. Poszkodowany wystąpił do ZUS o przyznanie mu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ze względu na brak protokołu (pracodawca odmówił jego sporządzenia) ZUS wydał decyzję negatywną.

W sytuacji gdy pracodawca odmawia sporządzenia protokołu powypadkowego lub stwierdza w nim, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, poszkodowany może wystąpić do sądu pracy z powództwem o sprostowanie protokołu powypadkowego i ustalenie, że zaistniałe zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. W razie wypadku śmiertelnego prawo powyższe przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego.

Podstawę prawną dla wytoczenia takiego powództwa stanowi art. 189 k.p.c. Zgodnie z nim powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/544512,oplaca_sie_dochodzic_roszczen_z_tytulu_wypadkow_przy_pracy.html