Podatkowe rozliczenie odszkodowań

Odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To samo dotyczy odszkodowań za straty w majątku związanym z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Otrzymane odszkodowania (wraz z odsetkami) należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i oprowadzić od nich podatek dochodowy. Opodatkowaniu podlegają także kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych za szkody dotyczące firmowego majątku. Podobnie w podatku dochodowym od osób prawnych odszkodowanie uzyskane np. przez spółkę stanowi jej przychód i podlega opodatkowaniu. Przychodem z działalności gospodarczej jest także kwota kary umownej otrzymana przez przedsiębiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez kontrahenta.

Z kolei wypłacający rekompensatę zwykle nie zaliczy jej do kosztów uzyskania przychodów. Za takie koszty nie uważa się kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Jeżeli jednak przedsiębiorca zapłacił karę umowną lub odszkodowanie z innych tytułów i jednocześnie jest w stanie wykazać związek tego wydatku z uzyskiwanymi przychodami, kwotę wypłaconej rekompensaty może potraktować jako koszt uzyskania przychodu.

Podstawa prawna

Art. 14, art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. e i f, ust. 4 lit. a, art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Art. 12, art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna