W dniu 10 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTU S.A. podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z dniem prawa poboru ustalonym na 10 lutego 2011 r.

Kapitał zakładowy spółki podwyższono o kwotę  6.857.144  zł  w drodze emisji 3 428 572 sztuk akcji XIII emisji o wartości nominalnej 2, 00 zł każda. Walne Zgromadzenie ustaliło, że cena emisyjna pojedynczej akcji wynosi 8, 75 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą kapitał zakładowy Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA ulega podwyższeniu do wysokości 72.916.392 zł. Po podwyższeniu kapitału PTU będzie spełniać wszystkie ustawowe wskaźniki bezpieczeństwa.

Aktualnie, zgodnie z  wpisem w księdze akcyjnej PTU S.A. z dnia 17 stycznia br., Gothaer Finanzholding Aktiengesellschaft posiada 76,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 77, 13 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.


Tags: