prawie 7,5 tys. skarg do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2011 r

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych napływały zarówno bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia (5750 spraw tj. 77,3%), jak też za pośrednictwem innych podmiotów (1687 spraw – 22,7%) .

W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 4087 skarg (55,0%). Wśród nich najwięcej spraw odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 2395 skarg (32,2%), oraz składki ubezpieczeniowe (865 skarg tj. 11,6%), gdzie ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; wezwanie do zapłaty przez ZU przedawnionych składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę; problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za OC komunikacyjne w następstwie zbycia pojazdu; wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek.

Wysoka pozycja w zakresie liczebności skarg w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych przypadła problemom odnoszącym się do ubezpieczeń autocasco – 716 spraw (9,6%). Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych (29 skarg – 0,4%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (10 skarg – 0,2%). Pozostałe wystąpienia skarżących w tej grupie spraw dotyczyły ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 47 skarg (0,6%), ubezpieczeń assistance – 19 skarg (0,3%) oraz ubezpieczenia Zielonej Karty – 6 skarg (0,1%) (tabela nr 3, wykres do tab. nr 3).

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Pełny raport do ściągnięcia tutaj: http://www.rzu.gov.pl/sprawy-biezace/
Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych_w_sprawie_skarg_w_I_polroczu_2011_roku__20317