prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję  i warsztaty  prof. zw. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego – Kierownika Katedry Prawa Ubezpieczeniowego  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  o tematyce „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń”. Konferencja,której patronem medialnym został Rynek Odszkodowań odbędzie się 3 grudnia 2014 r.  w Warszawie.

W trakcie konferencji i warsztatów zostanie poruszona następująca tematyka

 1. W sprawie legalności ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych.
 2. Kancelarie odszkodowawcze – problem nie tylko legislacyjno-prawny.
 3. Korzystanie z usług kancelarii odszkodowawczych jako ryzyko dla rodziny i gospodarstwa domowego.
 4. Odpowiedzialność cywilna kancelarii odszkodowawczych wobec klienta.
 5. Działalność kancelarii odszkodowawczych w Polsce – wskaźniki i prognozy rozwoju.
 6. Udział kancelarii odszkodowawczych w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
 7. Broker ubezpieczeniowy versus kancelarie odszkodowawcze – konkurencja czy funkcjonalna koabitacja?
 8. Znaczenie uchwały SN III CZ 75/11 w sprawie zwrotu kosztów pełnomocnika poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym dla funkcjonowania kancelarii odszkodowawczych.
 9. Ocena celowości udziału kancelarii odszkodowawczych jako pełnomocników w ubezpieczeniowych postępowaniach likwidacyjnych z perspektywy ubezpieczyciela.
 10. Uwagi o forum shopping i obejściu prawa na płaszczyźnie kolizyjno prawnej w działalności kancelarii odszkodowawczych.
 11. Wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczych a podatki.
 12. Założenia i podstawowe parametry postulowanego obowiązkowego ubezpieczenia OC kancelarii odszkodowawczych.
 13. Działalność factoringowa kancelarii odszkodowawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych.
 14. Projekcja możliwych wariantów regulacji prawnych statusu kancelarii odszkodowawczych w Polsce.
 15. Negatywne doświadczenia klientów kancelarii odszkodowawczych na wybranych przykładach

Poniżej przedstawiamy wypowiedź samego profesora oraz  informacje dotyczące samej organizacji wydarzenia.

           ” Problematyka kancelarii odszkodowawczych jest obecnie jednym z najczęściej poruszanych tematów z zakresu świadczenia usług prawnych, koncentrujących się na obsłudze roszczeń odszkodowawczych. Z dostępnych danych statystycznych wynika, że ta forma prowadzenia działalności gospodarczej przeżywa w ostatnim czasie – mówiąc oględnie – swoisty rozkwit, co samo w sobie nie jest niczym negatywnym; świadczy bowiem o dużym społecznym zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi. Pomimo dynamicznego rozwoju tej branży, polskie prawo nie zawiera de lege lata uregulowań bezpośrednio określających status tych podmiotów oraz warunki podejmowania przez nie działalności.

Znakomita część (jeśli nie większość) działających na naszym rynku kancelarii odszkodowawczych reprezentuje profil ubezpieczeniowy, bądź przeważająco ubezpieczeniowy; można je określić mianem „ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych”. Wynika to między innymi z faktu, że jednym z dominujących obszarów zainteresowania kancelarii są roszczenia osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Roszczenia te – niezależnie od tego, kto ponosi cywilną odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem pojazdów – są w większości przypadków kierowane do zakładów ubezpieczeń, które udzielają sprawcom ochrony, w ramach powszechnego i obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Konferencja ma na celu zasygnalizowanie podstawowych problemów i wątpliwości wiążących się z działalnością przedmiotowych kancelarii, w szczególności tych o profilu ubezpieczeniowym. Konieczna jest głębsza analiza problematyki oraz przedstawienie określonych wniosków de lege ferenda, gdyż postulat ustawowego i transparentnego uregulowania tej sfery usług na rynku ubezpieczeniowym wydaje się być ze wszech miar uzasadniony.

Adresatami prezentacji konferencyjnych – a zarazem Partnerami zaproszonymi do wspólnej dyskusji – są przede wszystkim działające na rynku kancelarie funkcjonujące w obszarze obsługi windykacji roszczeń odszkodowawczych, podmioty zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej (adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi itp.), przedstawiciele zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, środowiska naukowe oraz reprezentanci Organów i Instytucji, mających tzw. gestię legislacyjną w obszarze, w którym działają kancelarie odszkodowawcze. Organizatorzy liczą również na zainteresowanie tematyką konferencji środowisk konsumenckich, nie wyłączając obecnej i potencjalnej klienteli kancelarii odszkodowawczych.

Po konferencji ukaże się recenzowana publikacja książkowa, zwierająca pełne wystąpienia referentów a być może także ciekawsze wypowiedzi Uczestników konferencji, na którą serdecznie zapraszam.”

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

 

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin Konferencji

Miejsce obrad

Zgłoszenie udziału w Konferencji – rejestracja

Dokonanie opłaty konferencyjnej

 

3 XII 2014 r. (środa)

 

Warszawa

Do 20 XI 2014 r.

TNOiK – „Dom Organizatora”

87-100 Toruń

ul. Czerwona Droga 8

e-mail. wydawnictwo@tnoik.torun.pl

 

 

 

Do 20 XI 2014 r.

Liczba miejsc ograniczona

 

OPŁATA

Opłata obejmuje: koszty uczestnictwa w konferencji, lunch, przerwy kawowe, robocze materiały konferencyjne (konferencja 1-dniowa od 10:00–18:00).

Wysokość opłaty: 600,00 + VAT 23% = 738,00

Opłatę za udział w konferencji należy wpłacać na konto

KONTAKT

Bank Millenium 20 1160 2202 0000 0001 0493 6887

TNOiK „Dom Organizatora”

ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń

z dopiskiem „kancelarie odszkodowawcze”

„DOM ORGANIZATORA”

ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń,

Tel. (56) 62 238 07; 62 228 98

Fax (56) 62 231 23

e-mail: wydawnictwo@tnoik.torun.pl

Zgłoszenia imienne udziału w konferencji do dnia na adres:

TNOiK „Dom Organizatora”

Ul. Czerwona Droga 8

87-100 Toruń

lub e-mailem: wydawnictwo@tnoik.torun.pl

Zgłoszeni uczestnicy zostaną imiennie powiadomieni o miejscu obrad i szczegółowym programie.