Regulacje Rynku Odszkodowań

Regulacje Rynku Odszkodowań / foto. sxc.hu

Prace nad regulacją rynku odszkodowań nabierają tempa. Może o tym świadczyć spotkanie z 14 marca 2011r. poświęcone ustawowej regulacji działalności Kancelarii Odszkodowawczych. Brała w nim udział reprezentacja branży składająca się z: PIO, PIDIPO, oraz OIPiPFO. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Finansów w ramach Grupy Roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF). Poza Izbami odszkodowawczymi w rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, KNF, UFG, Rzecznika Ubezpieczonych oraz PIU.

Główne punkty jakie zostały poruszone podczas rozmów, to: nadzór nad rynkiem, zasady wynagradzania, oraz minimalne warunki jakie miałyby spełniać osoby zajmujące się pośrednictwem odszkodowawczym.

W podobnym czasie w ostatnim numerze „Prawa Asekuracyjnego”1/2011 (66) ukazał się również artykuł prof. Eugeniusza Kowalewskiego oraz Michała P. Ziemiaka pod wiele mówiącym tytułem „w sprawie legalności ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych”

Artykuł pokazuje podstawowe zagadnienia związane z działalnością kancelarii odszkodowawczych, których dynamiczny rozwój możemy ostatnio zaobserwować na polskim rynku. Autorzy omawiają m.in.  formy prowadzenia działalności omawianych podmiotów, brak obowiązkowego ubezpieczenia OC (na wzór brokerów ubezpieczeniowych czy radców prawnych), standardy reklamy kancelarii, kwestie wynagrodzenia, oraz brak przejrzystości w zawieranych z klientem umowach. Artykuł kończą uwagi autorów o konieczności ustalenia ram prawnych dla działalności omawianych kancelarii odszkodowawczych.

Uznając, że zbieżność obydwu wydarzeń , to czysty przypadek możemy założyć, że najbliższe miesiące, to okres w którym ramy działalności Kancelarii Odszkodowawczych nabierać będą realnych kształtów.

Pomimo, że Izby odszkodowawcze zapowiedziały przedstawienie wspólnego stanowiska na kolejnym spotkaniu RRRF, my postanowiliśmy zorganizować własną sondę wśród reprezentantów firm odszkodowawczych prosząc o komentarz w tej sprawie.

P.G.

 

Michał Grus

Michał Grus

Ustawowa regulacja tzw. „kancelarii odszkodowawczych” jest  procesem, który zaczął się już wiele miesięcy temu, ale faktem jest, że ostatnio nabiera tempa.Nie jest prawdą, że przedstawiciele środowiska odszkodowawczego najchętniej pozostawiliby stan obecny nic nie zmieniając, co często możemy usłyszeć z ust naszych oponentów. Wręcz przeciwnie, reprezentanci czołowych firm uważają, że jest ona niezbędna zarówno dla dobra klientów, jak i samej branży.

Nie możemy jednak opierać się tylko na propozycjach PIU i środowiska ubezpieczeniowego, ponieważ nie jest tajemnicą, że to właśnie te organizacje do niedawna w ogóle kwestionowały potrzebę funkcjonowania tego typu podmiotów.

Podstawowe problemy jakie są podnoszone przez wszystkie strony, to brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, wysokość prowizji ze zrealizowanej umowy, oraz brak instytucji nadzorującej branżę. O ile ubezpieczenie obowiązkowe jest jak najbardziej zasadne, to kwestia regulacji wysokości prowizji wydaje się być zbędna. Rynek – jest najlepszym regulatorem jaki do tej pory wymyślono. Dzisiejsza konkurencja eliminuje patologie, które faktycznie występowały wiele lat temu.

Jeśli chodzi o wskazanie instytucji odpowiedzialnej za nadzór branży, zgadzam się z opiniami wskazującymi na  Komisję Nadzoru Finansowego.

Polskie Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych (PBOK)
Michał Grus 

Ilona Kwiecień

Ilona Kwiecień

Intensyfikacja dyskusji dotyczących działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych wskazuje, że usługi świadczone w tym zakresie stały się istotną częścią rynku ubezpieczeń, ale także innych usług doradczych, biorąc pod uwagę, że niekiedy wykraczają one poza roszczenia ze stosunku ubezpieczenia.

Niewątpliwie regulacja działalności wydaje się potrzebna, choć należy także zwrócić uwagę, że klasyczne mechanizmy rynkowe, jak konkurencja i wzrost świadomości klientów, a także działania instytucji chroniących konsumentów istotnie wpływają na ograniczenie niekorzystnych zjawisk, takich jak: rażąco wygórowane prowizje, brak profesjonalizmu czy staranności w działaniu.

Marshal
dr. Ilona Kwiecień 

Dominika Janek

Dominika Janek

Sporo wydarzyło się już w branży odszkodowawczej bez udziału decyzyjnego Ministerstwa Finansów, które wydaje się być najwłaściwszym organem regulującym tę część rynku finansowego. Po pierwsze, coraz rzadziej zdarza się, by wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej było kontrowersyjnie wysokie. Łatwiejszy dostęp do tych usług oraz szeroka informacja w mediach o działalności doradców szkodowych w naturalny sposób wymusiły urealnienie wynagrodzeń na poziomie 15-25%. Ewentualne ograniczenia w zakresie reklamy powinno się rozpatrywać wyłącznie w ramach etyki branży odszkodowawczej.
Poza regulacją pozostawiłabym też kwestię formy prawnej z zastrzeżeniem, że prowadzona działalność musi być zarejestrowana. Jak w wielu zawodach tak i tu ważne jest zabezpieczenie interesów klienta i zwykle wystarczający jest obowiązek ubezpieczenia OC. Pozostawiłabym jednak dowolność formy takiego zabezpieczenia ubezpieczenie OC lub depozyt bankowy. Dla ustawowego zabezpieczenia interesów klienta istotne jest również
wskazanie, że firma prowadząca dochodzenie odszkodowań nie może być związana kapitałowo z zakładami ubezpieczeń, gdyż inaczej powstaje wyraźny konflikt interesów niekorzystny dla poszkodowanego. Sądzę, że dobrym rozwiązaniem będzie określenie ustawowe zawodu jako związanego z ubezpieczeniami, przy równoczesnym odróżnieniu czynności agencyjnych (pozyskania klienta) od czynności dochodzenia odszkodowania.
Równie ważną sprawą są wymogi kwalifikacyjne dla osób zawodowo reprezentujących poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń obejmujące m.in. niekaralność i wykształcenie wyższe poszerzone o odpowiednie szkolenia i egzaminy.

Adiutor
Dominika Janek 

Beata Karwacka

Beata Karwacka

W mojej ocenie prace legislacyjne winny  być wynikiem znalezienia  kompromisu pomiędzy potrzebą regulacji, a zasadą swobody działalności gospodarczej, której ograniczanie powinno zawsze odbywać się z umiarem, w zgodzie z dobrze rozumianym interesem Kancelarii, jak również klientów korzystających z usług tychże podmiotów.

W kontekście powyższego ECPP Sp z o.o. dostrzega możliwość nałożenia ustawowych wymagań dotyczących wykształcenia dla osób prowadzących działalność w zakresie uzyskiwania świadczeń odszkodowawczych, przy czym wymaga szczegółowej analizy ewentualne nałożenie analogicznych wymagań dla pracowników poszczególnych firm, biorąc pod uwagę chociażby brak jakichkolwiek wymagań ustawowych dla tzw. likwidatorów szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych.

ECPP Sp z o.o. w pełni akceptuje potrzebę obowiązkowego ubezpieczenia OC dla Kancelarii Odszkodowawczych, przy czym w tym zakresie widzimy możliwość dodatkowych, alternatywnych zabezpieczeń w postaci np. minimalnego kapitału zakładowego dla firm działających w formie spółek kapitałowych. ECPP Sp.z o.o. akceptuje również potrzebę poddania Kancelarii Odszkodowawczych pod nadzór stosownej instytucji centralnej, wskazując tutaj wstępnie na Komisję Nadzoru Finansowego.

Do kwestii szczególnie kontrowersyjnych a w związku z tym wymagających dużej ostrożności prawnej  należy zaliczyć aspekty związane z ingerencją w możliwości reklamy i promocji Kancelarii Odszkodowawczych, kształt umów z klientami kancelarii, jak również wynagrodzenie pobierane przez firmy.

Uważam ,że stosowna regulacja musi również zachować odpowiednie proporcje, tak aby nie doszło do paradoksalnej sytuacji, w której ustawodawca stworzy wobec Kancelarii Odszkodowawczych – w zakresie dotyczącym procesu likwidacji szkody – standardy wyższe, aniżeli ukształtowane obecnie w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp z o. o.
Prezes Beata Karwacka 

Krzysztof Lewandowski

Krzysztof Lewandowski

W mojej ocenie firmy odszkodowawcze powinny podlegać regulacjom. Obecnie trwają prace ustawodawcze, które zmierzają do ujęcia w ramy prawne ich działalności. Regulacja powinna dookreślić definicję podmiotów, które zajmują się tego rodzaju działalnością. Ustawodawca, w porozumieniu z izbami reprezentującymi firmy odszkodowawcze, może określić zakres ich praw oraz obowiązków, odpowiedzialności cywilnej w aspekcie prowadzonej działalności. Należy również poważnie zastanowić się nad opracowaniem katalogu norm etycznych obowiązujących firmy odszkodowawcze, np. w formie kodeksu etycznego.

EuCO S.A.
Krzysztof Lewandowski