Zasady korzystania z portalu RynekOdszkodowan.pl

Portal RynekOdszkodowan.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 niniejszych „Zasad korzystania z portalu RynekOdszkodowan.pl”, zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

d) używania w komentarzach słów powszechnie uważanych za wulgarne. Komentarze takie będą usuwane.

2. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy wydawcy RynekOdszkodowan.pl oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z wydawcą – są udostępniane na stronach Portalu.

3. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na Portalu na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

4. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które wydawca RynekOdszkodowan.pl uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą wydawcy, nie ponosi on odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Wydawca RynekOdszkodowan.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

5. Niniejsze „Zasady korzystania z portalu RynekOdszkodowan.pl” nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu, w tym w szczególności, do treści zamieszczanych w komentarzach.

6. Wydawca ma prawo dokonywać zmian niniejszych „Zasad korzystania z portalu RynekOdszkodowan.pl” w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

7. Wszystkie nazwy własne produktów i firm występujące na stronach Portalu RynekOdszkodown.pl są zastrzeżone i stanowią własność odpowiednich podmiotów.

8. Niniejsze „Zasady korzystania z portalu RynekOdszkodowan.pl ” wchodzą w życie z dniem 06 lutego 2011 roku.