odszkodowanie_pieniadze

Zakłady ubezpieczeniowe mają określony czas na wypłatę należnego odszkodowania. Jeżeli nie dotrzymają terminu, będą musiały wypłacić ubezpieczonemu rekompensatę. W jakich przypadkach?

Jeszcze kilka lat temu, spóźnienia w trakcie likwidacji szkód, były stosunkowo częste. Obecnie sytuacja wygląda nieco lepiej. Poprawę osiągnięto m.in. dzięki działalności Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego). Nie można jednak powiedzieć, że spóźniona wypłata odszkodowań i zadośćuczynień już się nie zdarza. W takiej sytuacji, poszkodowana osoba powinna otrzymać odpowiednią rekompensatę (m.in. odsetki). Przed skierowaniem swoich roszczeń do ubezpieczyciela trzeba jednak wiedzieć, jakie są ustawowe terminy wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Przekroczenie 30 dni na wypłatę jest możliwe tylko w ramach wyjątku

Termin wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia jest newralgiczną kwestią, która rodzi pokusę dla ubezpieczycieli. Towarzystwa odraczając likwidację szkód, mogłyby uzyskiwać dodatkowy kapitał na finansowanie swojej działalności. Dlatego ustawodawca wyznaczył pewne zasady chroniące poszkodowanego. Ogólny przepis z kodeksu cywilnego (patrz art. 817 paragraf 1 KC), mówi, że: „ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku”. Czasem ustalenie okoliczności dotyczących odpowiedzialności towarzystwa lub wysokości odszkodowania, jest niemożliwe w ciągu 30 dni. Wówczas świadczenie powinno być spełnione przed upływem dwóch tygodni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności jest możliwe ustalenie kluczowych faktów. „Bezsporna część świadczenia musi być jednak wypłacona w podstawowym terminie (30 dni od zgłoszenia szkody). Ponadto umowa ubezpieczenia lub OWU może przewidywać warunki, które są korzystniejsze dla klienta” - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki Ubea

Trzeba pamiętać, że w przypadku polis OC dla kierowców, obowiązują nieco inne zasady wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zostały one uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (patrz art. 14 tego aktu prawnego). Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ustala takie same terminy likwidacji szkody, jak artykuł 817 paragraf 1 KC (podstawowy termin: 30 dni od zgłoszenia szkody, przedłużony termin: 14 dni od wyjaśnienia sprawy przy zachowaniu należytej staranności). W przypadku ubezpieczeń OC dla kierowców, obowiązują jednak dwie dodatkowe zasady. Po pierwsze, termin ostatecznej wypłaty odszkodowania nie może przekroczyć 90 dni od zgłoszenia szkody (chyba, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie karne/cywilne). Przed upływem 30 dni od zgłoszenia szkody, zakład ubezpieczeń musi wypłacić bezsporną część świadczenia i wysłać list wyjaśniający poszkodowanemu przyczyny ewentualnych komplikacji.

Warto nadmienić, że w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z OC dla kierowców, dany zakład ubezpieczeń informuje o tym poszkodowanego i przesyła odpowiednie dokumenty do UFG. „W takiej sytuacji spowodowanej np. brakiem ubezpieczenia sprawcy, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmie się likwidację szkód, a później w ramach regresu odzyska poniesione koszty od odpowiedzialnej osoby” - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Ubezpieczyciel może ponieść nie tylko koszt odsetek za opóźnienie 

Oprócz terminów likwidacji szkód, obowiązujące przepisy precyzują również sankcje dla niesolidnego ubezpieczyciela. Taka firma przy nieterminowej wypłacie odszkodowania lub zadośćuczynienia, będzie musiała uwzględnić ustawowe odsetki za opóźnienie (nawet jeśli nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę). Te odsetki będące powszechną karą za nieterminowe wykonywanie umów (nie tylko ubezpieczeniowych), obecnie wynoszą 7,00% w skali roku (stan na dzień: 12 styczeń 2017 r.). Stawka odsetek za opóźnienie jest ustalana jako stopa referencyjna NBP + 5,50 punktu procentowego. Umowa ubezpieczenia może przewidywać również inną wysokość odsetek za opóźnienie (nie niższą jednak od stawki wynikającej z kodeksu cywilnego). Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie to 200% limitu wyznaczonego w art. 481 par. 2 KC (obecnie 14,00% w skali roku). Warto również podkreślić, że ustawowe odsetki za opóźnienie należą się już od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia (zobacz np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2014 r. – sygn. akt I ACa 825/13).

 

Źródło: Infor.pl
Więcej: http://mojafirma.infor.pl/moto/auto/ubezpieczenie-pojazdu/750928,Rekompensata-za-zbyt-pozno-wyplacone-odszkodowanie.html