Redakcja: Pani mecenas jak to się stało, że to Pani została wytypowana do reprezentowania Izby

Mec: W drodze przeprowadzonego głosowania wyboru dokonali Członkowie Założyciele Ogólnopolskiej Izby Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych.

Redakcja: Firma Europejskie Centrum Odszkodowań, która Pani reprezentuje było zapraszane do współtworzenia wcześniej powstałych na rynku odszkodowań Izb, dlaczego postanowiło stworzyć własną ?

Mec: Pragnę sprostować, iż nie reprezentuję Firmy Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Rynek firm odszkodowawczych w Polsce jest bardzo rozdrobniony, obok dużych firm, jak EuCO, funkcjonuje wiele małych kancelarii. Dlatego uważam, że jest miejsce na kilka organizacji reprezentujących interesy firm odszkodowawczych – tak jak w innych branżach. Ważne, żeby w kluczowych sprawach izby wspierały się i wspólnie działały.

Redakcja: Jakie zadania stawia przed sobą Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych?

Mec: Do podstawowych zadań Ogólnopolskiej Izby Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych należy współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu inspirowania powołanych organów do podejmowania inicjatyw ustawodawczych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa i przedstawicielstwa odszkodowawczego współpracę z zakładami ubezpieczeniowymi, izbami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem jest pomoc osobom poszkodowanym.
Naszym celem jest też organizowanie szkoleń, konferencji, doradztwo na rzecz członków Izby, doskonalenie zawodowe, a także zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej . Poza tym – działania edukacyjne w celu zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa w odniesieniu do przysługujących im uprawnień, promowanie Kodeksu Etycznego wśród członków Izby, a także innych podmiotów, których działalność jest tożsama lub pokrywa się z działalnością członków Izby.

Redakcja: Ilu członków tworzy Państwa Izbę?

Mec: 102 członków

Redakcja: Czy widzicie Państwo możliwość współpracy z pozostałymi Izbami i na jakim polu?

Mec: Oczywiście, że widzimy możliwość współpracy z istniejącymi i przyszłymi podmiotami tego rodzaju. Pragnę wskazać, iż współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi i organizacjami o podobnych charakterze oraz prowadzenie działalności służącej nawiązywaniu partnerskich relacji i współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się przedstawicielstwem, pośrednictwem, doradztwem ubezpieczeniowy stanowi jedno z zadań statutowych Izby. Założenia statutowe Izb funkcjonujących na rynku są analogicznie. W związku z tym współpraca jest możliwa w zakresie realizacji wspólnych zadań statutowych Izb.

Redakcja: Jak Państwo widzicie przyszłość branży odszkodowań, w którym kierunku powinna pójść regulacja rynku?

Mec: Firmy, których przedmiotem działalności jest dochodzenie roszczeń na rzecz osób bezpośrednio lub pośrednio poszkodowanych w związku ze szkodami powstałymi w wyniku zdarzeń rodzących odpowiedzialność prawną podmiotów zobowiązanych do jej naprawienia, np. z tytułu szeroko rozumianych zdarzeń komunikacyjnych powinny podlegać regulacji. W chwili obecnej trwają pracę ustawodawcze, zmierzające do ujęcia w ramy prawne powyżej opisanych podmiotów. W mojej ocenie regulacja powinna obejmować dookreślenie definicji podmiotów zajmujących się tego rodzaju działalnością, zakresu ich prawi i obowiązków, odpowiedzialności cywilnej w aspekcie prowadzonej działalności, Wprowadzeniu norm etycznych obowiązujących tego rodzaju podmioty np. w formie kodeksu etycznego.

Redakcja: Jedna z Izb proponuje nazwę Doradca Odszkodowawczy, Państwo pozostajecie przy określeniu przedstawiciel padają jeszcze głosy, że powinien być to Broker Odszkodowawczy czy wg Pani jest szansa na ujednolicenie nazewnictwa zawodu?

Mec: Musi zostać ujednolicone, a przynajmniej dookreślone nazewnictwo zawodu, w takiej formie, aby nie budziło wątpliwości interpretacyjnych, przez klienta chcącego skorzystać z usług danego podmiotu. Firmy odszkodowawcze muszą być reprezentowane przez osoby posiadające legitymację do zawodowego, profesjonalnego prowadzenia sprawy zleconej do prowadzenia. Nie wskazujemy, iż ma to być Przedstawiciel, uważam że nazewnictwo – doradca odszkodowawczy – jest właściwe, ponieważ odróżnia w sposób wyraźny podmioty działające na rynku w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.