Sąd Najwyższy orzekł w uchwale, iż  termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy zaczyna biec dopiero od dnia wystąpienia szkody.

Po 16 latach od zakończenia budowy właściciel budynku zauważył, że dach zaczął przeciekać. Prace budowlane zakończyły się w październiku 1989 r., a w sierpniu 1990 r. kierownik budowy wpisał do dziennika budowy, że budynek został wykonany zgodnie ze wszystkimi warunkami technicznymi. Mimo upływu tak długigo okresu, właściciel zwrócił się do kierownika o stosowne odszkodowanie z tyt. nienależycie wykonanej umowy, a naspnie  złożył w tej sprawie pozew do Sądu Rejonowego.

Sąd oddalił jego powództwo, uznając, że sprawa się przedawniła. Stwierdził, że mężczyzna mógł domagać się odszkodowania za przeciekający dach tylko przez dziesięć lat – do sierpnia 2000 r.

Właściciel domu wniósł apelację od tego wyroku, ale Sąd Okręgowy w Szczecinie miał wątpliwości, od kiedy należy liczyć termin przedawnienia: czy od dnia wykonania umowy, czy od ostatniego wpisu w księdze budowy – i wtedy roszczenie rzeczywiście przedawniłoby się w 2000 r. – czy dopiero od dnia powstania szkody, tj. 2006 r. Z tego też  powodu szczeciński sąd postanowił zadać Sądowi Najwyższemu w tej sprawie pytanie.

SN orzekł, że termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy zaczyna biec dopiero od dnia wystąpienia szkody.

„Sąd Odwoławczy w składzie rozpoznającym niniejszej sprawy skłania się ku przyjęciu, iż najwcześniej możliwym terminem do wezwania dłużnika do spełnienia zobowiązania jest jego powstanie. Zobowiązanie do naprawienia szkody nie powstaje wcześniej niż sama szkoda. Ta zaś może powstać w momencie wykonania zobowiązania jak i w terminie późniejszym. Dla ustalenia początku biegu terminu przedawnienia konieczne jest ustalenie kiedy stwierdzenie owej szkody – jako konkretnego uszczerbku w sprawach majątkowych lub interesach poszkodowanego, było w sposób obiektywny możliwe choćby oznaczać to miało, że odpowiedzialność dłużnika będzie mieć miejsce po upływie wieloletniego okresu od dnia wykonania zobowiązania. „