Wynik finansowy netto Grupy PZU w I półroczu 2013 roku wyniósł 1.675,7 mln zł i utrzymał się na podobnym poziomie do wyniku netto w I półroczu poprzedniego roku (-2,4%). PZU zebrał w  tym czasie 8.495,3 mln zł składek, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do pierwszego półrocza 2012.

- Choć słaby wzrost gospodarczy w I półroczu 2013 roku nie sprzyjał popytowi na produkty ubezpieczeniowe, PZU wychodzi z tego okresu obronną ręką. Nasze wyniki – zysk netto i wysokość zebranej składki – pokazują, że strategia nacisku na rentowność biznesu i wysoka dyscyplina kosztowa przynoszą spodziewane efekty – mówi Andrzej Klesyk, prezes PZU SA.

Składki

Składki przypisane brutto w I półroczu 2013 roku wyniosły 8.495,3 mln zł. Wzrost o 249,0 mln zł (+3,0%) w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży, w szczególności w ubezpieczeniach na życie (+8,2%). Główne linie produktowe, które odnotowały wzrosty w I półroczu 2013 roku to: ubezpieczenia indywidualne ze składką jednorazową (+252,8 mln zł) i ubezpieczenia grupowe i kontynuowane ze składką regularną, przede wszystkim ochronne (+71,6 mln zł). Spadek składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych (-85,1 mln zł) wynikał z ustawowego odłożenia na rok 2014 obowiązku zawierania przez szpitale umów ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych oraz w ubezpieczeniach komunikacyjnych na skutek silnej konkurencji i utrzymującej się słabej kondycji krajowego rynku motoryzacyjnego.

Odszkodowania i świadczenia

Spadek odszkodowań i świadczeń netto (55,2 mln zł, czyli o 1,0%) w przeważającej mierze wynikał z niskiego poziomu szkód związanych z ujemnymi skutkami przezimowań w ubezpieczeniach rolnych, a także utrzymania niskiej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wpływ na to miały korzystne warunki drogowe oraz mniejsze natężenie ruchu. Odnotowano także znaczący spadek odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach finansowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a także niskiego poziomu szkód o znaczącej skali wypłat.

Koszty

Koszty akwizycji w I półroczu 2013 roku spadły o 26,2 mln zł (-2,6%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek ten wynikał głównie z: niższych prowizji w ubezpieczeniach grupowych ochronnych typ P oraz ujemnej dynamiki sprzedaży w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów akwizycji w związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży produktów inwestycyjnych przez kanał bancassurance oraz zwiększeniem udziału droższych kanałów dystrybucji w sprzedaży ubezpieczeń dla klienta masowego.

Spadek kosztów administracyjnych o 45,4 mln zł (-6,6%) był w głównej mierze następstwem mniejszego zatrudnienia oraz niższych wydatków na reklamę (efekt prowadzonej w 2012 roku kampanii wizerunkowej) przy wzroście kosztów działań projektowych mających na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych.

źródło: PZU