dziennik-gazeta-prawnaObowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów powinien być objęty każdy wypadek spowodowany podczas użytkowania pojazdu zgodnie z jego normalną funkcją – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 4 września 2014 r. w sprawie C-162/13 Damijan Vnuk przeciwko Zavarovalnica Triglav.

Wyrok ten ma duże znaczenie dla przedsiębiorców. W praktyce bowiem podczas likwidowania szkód wyrządzonych przez koparki, spycharki i inne pojazdy wolnobieżne czy specjalne często dochodzi do sporów o uznanie ich przez zakłady ubezpieczeń. Kwestią sporną jest zazwyczaj to, jak należy rozumieć pojęcie ruchu pojazdów.

Także polskie sądy różnie interpretują przepisy: choć w orzecznictwie dominuje szerokie ujęcie odpowiedzialności ubezpieczyciela, to zdarzają się wyroki, które zawężają ją jedynie do „ruchu pojazdów” w rozumieniu prawa o ruchu drogowym. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wątpliwości już być nie powinno.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna