UOKiK: Kary dla Aviva i UNIQA za stosowanie klauzul naruszających interesy konsumentów

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych oraz UNIQA stosowały klauzule naruszające interesy konsumentów – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na przedsiębiorców kary pieniężne. Zakwestionowane postanowienia w umowach autocasco pozbawiały konsumentów pełnego odszkodowania za uszkodzenie samochodu

W lipcu zarejestrowano w Polsce prawie 130 tys. różnych pojazdów – wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Każdy właściciel ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Jednakże co piąty decyduje się na dobrowolne ubezpieczenie autocasco. Zapewnia ono rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów naprawy w razie uszkodzenia pojazdu. Niestety, nie zawsze zasady wypłaty ubezpieczenia są zgodne z prawem. Najnowsze decyzje Prezes UOKiK stwierdzające stosowanie niekorzystnych dla konsumentów praktyk dotyczą Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych oraz UNIQA.

Praktyką zakwestionowaną przez UOKiK było stosowanie postanowień bezprawnie różnicujących zasady obliczania odszkodowania. Zgodnie z zakwestionowanymi przez Prezes Urzędu warunkami w umowach autocasco Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych i UNIQUA – kierowcy, którzy zdecydowali się na wypłatę pieniędzy na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela otrzymywali sumę pomniejszoną o podatek VAT. Tymczasem, zgodnie z prawem, za poniesioną szkodę należy się odszkodowanie w pełnym zakresie. Jak ustalił UOKiK, osoby, które zdecydowały się na zwrot kosztów na podstawie faktur dokonanej już naprawy, mogły liczyć na odszkodowanie zawierające ten podatek. Obaj ubezpieczyciele różnicowali wysokość odszkodowania w zależności od metody rozliczenia, na którą zdecydował się właściciel samochodu.

Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożyła karę finansową na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych w wysokości 469 297 zł, a na UNIQA 303 139 zł. Ponadto spółce UNIQUA Prezes Urzędu nakazała zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnychzaprzestało ich stosowania podczas postępowania. Decyzje nie są ostateczne, ponieważ spółki odwołały się do sądu.

To nie pierwszy raz, gdy UOKiK kwestionuje praktyki ubezpieczycieli. W 2010 i 2011 roku Prezes UOKiK stwierdziła, że PZU oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń bezprawnie różnicowały zasady wypłacania sum z ubezpieczenia autocasco. Generali w latach 2008-2010 wypłacało odszkodowanie pomniejszone o stawkę VAT. PZU, oprócz tej praktyki, m.in. nie obejmował ubezpieczeniem pojazdów, jeśli konsument podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie bez sprecyzowania o jakie dane chodzi.

Źródło: UOKiK