Votum S.A.: Prognoza wyników finansowych na rok 2012.

W opublikowanym 9 marca raporcie bieżącym VOTUM S.A. przedstawiła projekcje dotyczące wyników finansowych w roku 2012 oraz podstawowych założeń ich realizacji.

Prognozowane wybrane dane finansowe wynoszą odpowiednio:

Wyszczególnione dane finansowe Prognozowany wynik (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży 55 767
Zysk z działalności operacyjnej 8 796
EBIDTA 10 349
Zysk (strata) netto 7 047

„Rok 2011 okazał się czasem, który potwierdził, że branża odszkodowawcza potrafi rozwijać się pomimo zmian koniunktury i niepewności na rynkach. Także wyniki osiągnięte przez VOTUM są bardzo dobre. Zgodnie z opublikowanym kilka dni temu Raportem za IV kwartał 2011 roku jako Grupa Kapitałowa osiągnęliśmy 48,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz 5,3 mln PLN zysku. Wyniki te są zadowalające, jednak na ich wysokość wpłynęły tendencje rządzące rynkiem odszkodowań w ostatnich miesiącach, w tym przede wszystkim konieczność kierowania zdecydowanie większej liczby spraw naszych klientów na drogę sądową, co skutkuje przesunięciem przychodów w czasie. Warto jednak podkreślić, że proces ten, choć uzależnia wyniki Grupy od długości okresu prowadzenia spraw na drodze sądowej, daje jednocześnie realne perspektywy ich zwiększenia. Stąd nasze pozytywne projekcje na rok 2012. W tym roku bowiem realizować się będą przychody ze spraw przyjętych do prowadzenia w II połowie 2011 roku, a ten okres pod względem liczby zarejestrowanych umów z klientami był rekordowy w historii Spółki.” – mówi Prezes Zarządu VOTUM S.A. Dariusz Czyż

Prężny rozwój zarówno branży odszkodowawczej, jak i VOTUM S.A. potwierdza coraz większe zainteresowanie usługami kancelarii odszkodowawczych. W lutym 2012 roku liczba zarejestrowanych przez VOTUM S.A. spraw klientów poszkodowanych w wypadkach przekroczyła 90 tys..

„Na ten rok planujemy dalszy rozwój zarówno VOTUM S.A., jak i pozostałych spółek Grupy Kapitałowej, czego efektem będzie wzwyżka wyniku finansowego. Prognoza wyniku skonsolidowanego wskazuje na wzmocnienie  tendencji wzrostowej -  w roku 2012 planujemy zwiększyć przychód ze sprzedaży o 15%, a zysk netto  Grupy o 30% ”- podsumowuje Prezes Czyż.

Zgodnie z deklaracją Spółki prognoza wyników została oparta na wnikliwych analizach danych historycznych, aktualnej sytuacji spółek Grupy Kapitałowej oraz perspektywach rozwoju rynku określonych na podstawie obiektywnych mierników.

Źródło: Votum S.A.