W roku 2010 Grupa PZU zebrała 14.544 mln zł składek ubezpieczeniowych. To o 1,3% więcej niż w roku ubiegłym. Na skutek zdarzeń o charakterze jednorazowym zysk netto był mniejszy niż w roku ubiegłym i wyniósł 2.439 mln zł. Grupa PZU wypłaciła 10.299 mln zł z tytułu odszkodowań i świadczeń. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) za 2010 rok wyniósł 20,3%.
„Za nami  rok pełen wyzwań  - debiut giełdowy, restrukturyzacja, ale także ogromne powodzie i ostra zima. Z tym większą satysfakcją ogłaszamy dobre wyniki finansowe. Szczególnie cieszy wzrost przypisu składki osiągnięty  pomimo  restrukturyzacji portfela ubezpieczeń korporacyjnych. Odnotowaliśmy także zapowiadany przed IPO spadek kosztów administracyjnych. Akcjonariusze powinni docenić również ponad 20% wskaźnik ROE, osiągnięty przy nadwyżce kapitałowej. Kierowany przeze mnie Zarząd w 100% zrealizował obietnice złożone przed debiutem giełdowym. Nasi akcjonariusze, klienci mają powody do zadowolenia. Nie zmienia to faktu, że przed nami kolejne, niełatwe wyzwania.” – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.
Kluczowe czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2010 roku:
 Zmiany w strukturze przypisu składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych
- restrukturyzacja portfela klientów korporacyjnych.
 Utrzymanie trendu wzrostowego w ubezpieczeniach na życie, zarówno w ubezpieczeniach
grupowych jak i indywidualnych.
 Wpływ zdarzeń o charakterze katastroficznym i jednorazowym:
- intensywne opady śniegu w I kwartale;
- dwie fale powodziowe w maju i czerwcu;
- niższe rozwiązanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikające z konwersji polis wieloletnich na polisy jednoroczne w grupowych ubezpieczeniach na życie typu P – stopniowo malejący wpływ konwersji ze względu na malejący portfel umów wieloletnich.
 Dobre wyniki z działalności inwestycyjnej, mimo znaczącego obniżenia bazy lokat w związku z wypłaconymi dywidendami (wypłata  zaliczki na poczet dywidendy w listopadzie 2009 roku i wypłata dywidendy za rok 2009).
 Konsekwentna realizacja strategii Grupy PZU w zakresie:
- utrzymania dominującej pozycji w grupowych ubezpieczeniach na życie przy stabilnym poziomie rentowności tej linii biznesowej;
- przebudowy jakości portfela w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych;
- prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych zmierzających do ograniczenia kosztów administracyjnych (zakończenie negocjacji układu zbiorowego ze związkami zawodowymi i rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych).
 
Omówienie wyników finansowych

Składki
Składki przypisane brutto za 2010 roku wyniosły 14.544 mln zł. Wzrost o 181 mln zł (+1,3%) wynikał głównie z rozwoju ubezpieczeń grupowych oraz z rosnącej sprzedaży ubezpieczeń na życie i dożycie ze składką jednorazową w kanale bancassurance (segment ubezpieczeń na życie). W segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, przypis składki pozostał na zbliżonym poziomie do przypisu z roku 2009 (+0,1%).
 
Działalność inwestycyjna
Dochód z działalności lokacyjnej w 2010 wyniósł 2.781 mln zł. Spadek przychodów netto z inwestycji o 534 mln zł spowodowany był głównie przez niższe przychody odsetkowe. Głównym powodem zmniejszenia tych przychodów było zmniejszenie wartości portfela dłużnych papierów wartościowych wynikające z wypłaty pod koniec listopada 2009 roku dywidendy w ramach ugody akcjonariuszy.
 
Odszkodowania
Wzrost odszkodowań i świadczeń netto o 862 mln zł (+9,1%) wystąpił w obu segmentach działalności. W segmencie ubezpieczeń na życie wynikał głównie z niższego poziomu konwersji polis wieloletnich na jednoroczne (mniejsze rozwiązanie rezerw matematycznych) oraz  wzrostu wypłat (głównie na skutek wyższych kwot świadczeń w ubezpieczeniach grupowych ochronnych i w ubezpieczeniach
kontynuowanych). W segmencie ubezpieczeń majątkowych związany był ze znacznym wzrostem odszkodowań w ubezpieczeniach majątku, OC ogólnego i rolnych (intensywne opady śniegu w I kwartale 2010 roku i powódź w II kwartale 2010 roku).
 
Koszty
Koszty akwizycji w 2010 roku wzrosły o 11 mln zł (+0,6%) w stosunku do poziomu w 2009 roku. Wzrost ten wynikał głównie ze zmian w obszarze sprzedaży w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych związanych z przebudową struktury portfela ubezpieczeń (zwiększenie udziału produktów i kanałów dystrybucji o wyższych prowizjach) oraz wprowadzonymi w ubiegłym roku zmianami w zakresie zarządzania siecią sprzedaży. Spadek kosztów administracyjnych o 145 mln zł (-8,1%) był w głównej mierze następstwem działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w spółkach Grupy PZU, w tym m.in. programu restrukturyzacji zatrudnienia w Centralach PZU i PZU  Życie przeprowadzonego w drugiej połowie 2009 roku. W 2010 roku Grupa PZU kontynuowała rozpoczęty rok wcześniej proces restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach terenowych mający na celu m.in. poprawę efektywności działania w zakresie likwidacji szkód,  centralizacji obsługi bieżącej polis oraz stworzenia nowych standardów obsługi klienta oraz skutkujący znacznym obniżeniem kosztów stałych działalności bieżącej. Ponadto na poziomie Grupy PZU pozytywne efekty przyniósł prowadzony od połowy roku program optymalizacji kosztów stałych, dzięki któremu udało się obniżyć wydatki w wielu obszarach, m.in. administracji (materiały biurowe, usługi pocztowe), obsłudze nieruchomości (koszty sprzątania powierzchni) czy też koszty IT.
 
Wyniki Grupy PZU
Zysk z działalności operacyjnej w 2010 roku wyniósł 3.088mln zł i był niższy o  -32,9% w stosunku do poprzedniego roku, co wynikało głównie ze wzrostu odszkodowań i świadczeń wypłaconych netto w bieżącym roku oraz niższego rozwiązania rezerw techniczno  – ubezpieczeniowych w segmencie ubezpieczeń na życie. Obniżenie zysku z działalności operacyjnej przełożyło się bezpośrednio
na zmniejszenie zysku netto o 35,2%. Na koniec 2010 roku wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) wyniósł 20,3%. Wskaźnik ROA osiągnął
wartość 4,7%
 

Źródło: PZU