Wypłata ugody od ubezpieczyciela wyczerpuje roszczenie o odszkodowanie

Poszkodowany, który zawarł ugodę z ubezpieczycielem, nie dostanie pieniędzy od sprawcy wypadku.

Ugoda zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym skutkuje wygaśnięciem roszczenia odszkodowawczego. Taki wniosek płynie z wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła wypadku, jakiemu na polowaniu uległ Mirosław R. W wyniku pechowego strzału oddanego przez Arkadiusza S. stracił on oko. Sprawca wypadku był ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „Concordia Polska”. Poszkodowany wystąpił więc z roszczeniem przeciwko ubezpieczycielowi i doszło do procesu. Podstawą był art. 822 par. 4 kodeksu cywilnego, który mówi, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Zawarcie ugody

W toku tego postępowania strony zawarły ugodę pozasądową, w której uzgodniły wysokość odszkodowania. Zapisano w niej, że to wyczerpuje wszelkie roszczenia. Powód cofnął więc pozew i zrzekł się roszczenia. Po jakimś czasie doszedł jednak do wniosku, że odszkodowanie należy mu się także od bezpośredniego sprawcy wypadku. Do sądu pozwał więc Arkadiusza S. Do sprawy przyłączył się jako interwenient uboczny po stronie pozwanego ubezpieczyciel.

Sąd I instancji zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie. Uznał, że ugoda pozasądowa nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu tego powództwa, bo wykonanie ugody nie doprowadziło do wygaśnięcia roszczenia w stosunku do sprawcy. Apelację od tego wyroku wniósł interwenient, a sąd II instancji zmienił go i powództwo oddalił. Przyznał, że ugoda z poprzedniej sprawy nie ma tu większego znaczenia, bo sprawca nie był jej stroną. Ale powód zrzekł się roszczenia i to jest podstawą oddalenia powództwa.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej: http://prawo.gazetaprawna.pl/orzeczenia/
558840,wyplata_ugody_od_ubezpieczyciela_wyczerpuje_roszczenie_o_odszkodowanie.html