W dniach 15-16 marca w Mszczonowie pod Warszawą odbędzie się konferencja „Zadośćuczynienie bez tajemnic” . Organizatorem konferencji jest Insurance Meeting Point

Tematem konferencji będą zarówno zadośćuczynienia związane z uszkodzeniami ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jak i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Wg organizatora są to poważne wyzwania zarówno dla reprezentujących poszkodowanych kancelarii odszkodowawczych oraz adwokatów i radców prawnych, jak i stojących po stronie zobowiązanych ubezpieczycieli.
Problemem jest kwalifikacja roszczeń, wyznaczenie standardu służącego do określania wysokości uzasadnionego roszczenia, czy nawet krąg podmiotów, którym zadośćuczynienie przysługuje.
W ciągu dwóch dni konferencji organizowanej przez Insurance Meeting Point temat zadośćuczynień będzie dyskutowany w gronie najlepszych specjalistów w Polsce. Praktyczne spojrzenie przekażą m.in. przedstawiciele ubezpieczycieli, firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań, instytucji rynku ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia

- podstawy prawne: art. 445 k.c., art. 446 k.c., art. 448 k.c.
- komu i ile
- przedawnienie roszczeń
- zadośćuczynienia a odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
- przypadki sądowe
- doświadczenia i oczekiwania rynku
- doświadczenia UFG i Rzecznika Ubezpieczonych

Prelegenci

+ Magdalena Barcicka, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
+ Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
+ Bartłomiej Krupa, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
+ Katarzyna Malinowska, BMSP Boryczko Malinowska Świątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
+ Jakub Nawracała, Concordia, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała
+ Marta Rutkowska, Compensa, PZM

Adresaci konferencji

+ ubezpieczyciele
– piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
– piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni prowadzący szkody osobowe zarówno po stronie poszkodowanych, jak i zobowiązanych

PROGRAM:
Dzień 1 – wtorek, 15 marca 2011 r.

12:30 Rejestracja
12:30 Lunch
13:30 Rozpoczęcie konferencji
13:30 Kryteria szacowania wysokości zadośćuczynienia za szkodę na osobie (art. 445 § 1 k.c.)
Jakub Nawracała, Concordia, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała
14:50 Przerwa kawowa
15:05 Wycena krzywdy doznanej przez bezpośrednio poszkodowanego. Rozbieżności w jej ocenie na tle orzecznictwa sądowego i doświadczeń UFG
Magdalena Barcicka, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

• zakres opinii medycznych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń składanych przez osoby poszkodowane.
• rozbieżność standardów stosowanych przez zakłady ubezpieczeń do oceny odniesionych obrażeń ciała i ich następstw oraz wynikające z tego problemy.
• przykładowe orzecznictwo sądowe w szkodach osobowych.
• podsumowanie

16:25 Przerwa kawowa
16:40 Przyczynienie się poszkodowanego jako determinanta wysokości zadośćuczynienia
Katarzyna Malinowska, BMSP Boryczko Malinowska Świątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

• koncepcja przyczynienia poszkodowanego w prawie polskim,
• przyczynienie – kategoria winy czy sprawstwa
• sposoby dokonywania oceny przyczynienia
• przyczynienie poszkodowanych małoletnich
• wpływ przyczynienia na wysokość zadośćuczynienia

18:00 Zakończenie pierwszego dnia
19:00 Kolacja (i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 – środa, 16 marca 2011 r.

8:00 Śniadanie
9:00 Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego
Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

• cechy zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.
• ustalenie wysokości zadośćuczynienia
• krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia
• relacje zadośćuczynienia z innymi świadczeniami
• kierunki judykatury w odniesieniu do zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.

10:20 Przerwa kawowa
10:35 Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego – od kiedy do kiedy
Bartłomiej Krupa, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

• zagadnienia czasu obowiązywania regulacji prawych
• przedawnienie roszczeń

11:55 Przerwa kawowa
12:10 Zadośćuczynienie po śmierci
Marta Rutkowska, Compensa, PZM

• czy przysługuje każdemu najbliższemu członkowi rodziny?
• czy przysługuje każdemu w równej wysokości?
• czy można zarobić na śmieci najbliższego członka rodziny

13:30 Zakończenie konferencji
13:30 Lunch