ufgNieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków drogowych kosztują – innych kierowców wykupujących komunikacyjne polisy OC – już ponad 73 mln złotych. Tyle ostatecznie wyniosły w 2013 roku odszkodowania wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ofiarom tych wypadków, to jest o 6 procent więcej niż rok wcześniej.

Podczas  ostatniego Walnego Zgromadzenia  Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Funduszu za 2013 rok. Udzieliło także absolutorium Zarządowi i Radzie. Uchwały w tych sprawach podejmowane były jednogłośnie.

Ponadto, podczas  Zgromadzenia, przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Funduszu. W jej skład ponownie zostali wybrani: Paweł Bisek, prezes zarządu Benefia SA i Grzegorz Kulik, wiceprezes zarządu Uniqa SA oraz Mariusz Kozłowski, wiceprezes zarządu spółek grupy Generali. Zmiany w składzie Rady UFG wynikają z zakończenia kadencji trzech jej członków: oprócz Pawła Biska i Grzegorza Kulika, również Macieja Friedla, wiceprezesa zarządu Warta SA. Rada Funduszu ma kadencję kroczącą i co rok upływa ona dla części jej członków. Nowi członkowie Rady zostali wybrani na trzyletnią kadencję.

 źródło: UFG