VOTUM S.A. opublikowała korektę prognozy podnosząc przewidywane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej w roku 2014 o 6%, do 73 mln PLN, natomiast zysk netto Grupy kapitałowej VOTUM przypisanego podmiotowi dominującemu o 53,8% – z 6,0 do 9,2 mln PLN.

W opublikowanym raporcie Spółka uzasadniła skokowy wzrost prognozowanego zysku ponadprzeciętnym wynikiem IV kwartału 2014 roku.

„Spółka w kolejnych kwartałach prezentowała wzrost wolumenu spraw zarówno prowadzonych przez VOTUM S.A., jak i skierowanych na drogę sądową, podkreślając, że ze względu na przesunięcie w czasie pomiędzy przyjęciem sprawy a wypłatą świadczeń, przychody ze zwiększonej liczby spraw znajdą swoje odzwierciedlenie w przyszłości. IV kwartał minionego roku był pierwszym, w którym te zapowiedzi zaczęły się ziszczać. Szczególnie ważnym jest, że na ostatnie miesiące 2014 roku przypadł moment zakończenia coraz większej liczby procesów sądowych, których rozpoczęcie przypadało na lata 2012-2013, co w efekcie dało zdecydowanie wyższy od spodziewanego wynik w należącej do Grupy kapitałowej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy.” – tłumaczy Prezes Zarządu VOTUM S.A., Dariusz Czyż

Spółka zwróciła także uwagę na wydarzenie, które przyczyniło się do znacząco wyższego od oczekiwanego poziomu windykacji należnych świadczeń w jednym z segmentów działalności VOTUM S.A. – sprawach o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, która nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 roku (sprawy z art. 448 k.c.), jakim było opublikowanie na przełomie III i IV kwartału 2014 roku uzasadnienia Sądu Najwyższego dotyczącego zasadności roszczeń z tego tytułu. Sąd Najwyższy potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko uznające za bezdyskusyjny obowiązek zapłaty rekompensat za tego rodzaju krzywdy przez ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czego konsekwencją była zmiana polityki ubezpieczycieli i dynamiczny wzrost wypłat dla poszkodowanych w ostatnich miesiącach roku.

To był nadspodziewanie dobry kwartał, w którym skumulowało się kilka czynników, co w efekcie dało wynik o ponad 50% wyższy od pierwotnie prognozowanego. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to wydarzenie jednorazowe. Zwiększający się z kwartału na kwartał wolumen spraw pozwala przypuszczać, że tendencje odnotowane w  IV kwartale roku będą utrzymane w kolejnych okresach. Tym bardziej, że Spółka wciąż się rozwija, poszukując kolejnych segmentów na rynku odszkodowań, w których mogłaby zaoferować swoje usługi.” – kontynuuje Prezes Dariusz Czyż.

źródło: Votum S.A.