Zysk PZU poniżej oczekiwań

Grupa PZU w 2011 roku zarobiła na czysto 2,35 mld zł. Rok wcześniej było to 2,44 mld zł

Zysk z działalności operacyjnej w 2011 roku wyniósł 2.956,7 mln zł i był niższy o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego, co wynikało głównie z niższych dochodów z działalności inwestycyjnej (- 42,6%). Spadek ten został w znacznym stopniu skompensowany wzrostem składki zarobionej netto o 4,8% oraz spadkiem odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto o 1,6%.

Składki

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich i pośrednich za 2011 roku wyniosły 15.279,3 mln zł (14.541,0 mln zł w 2010 roku). Wzrost o 738,2 mln zł (+5,1%) w porównaniu do ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży w obu segmentach – majątkowym i osobowym jak i na życie. Główne linie produktowe, które odnotowały wzrosty w 2011 roku to: ubezpieczenia OC komunikacyjne w segmencie klienta masowego (+287,3 mln zł), ubezpieczenia od ognia i innych szkód majątkowych (+102,0 mln zł) oraz ubezpieczenia grupowe (+179,5 mln zł).

Odszkodowania

Spadek odszkodowań i świadczeń netto (162,9 mln zł, czyli o 1,6%) odnotowany został wyłącznie w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

W segmencie ubezpieczeń na życie na zwiększenie pozycji odszkodowania i świadczenia wypłacone netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych łącznie o 115,3 mln zł (2,5%) w 2011 roku złożył się:

  • wzrost wypłat świadczeń o 6,6%;
  • spadek rezerw, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający w 2011 roku (ujemny wynik inwestycyjny na tej grupie lokat) w porównaniu do silnego wzrostu w 2010 roku.

W segmencie ubezpieczeń majątkowych spadek związany był ze znacznym zmniejszeniem odszkodowań w ubezpieczeniach majątku, a wynikał on w głównej mierze z braku szkód o charakterze katastroficznym, które z kolei miały miejsce w roku 2010 (intensywne opady śniegu w I kwartale 2010 roku i powódź w II kwartale 2010 roku).

źródło: PZU